15 grudzień 2009

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
więcej...

15 kwiecień 2010

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD

więcej...

 

19 kwiecień 2010

Uroczyste przekazanie placu budowy

Aktualności

29 września 2011 - spotkanie promocyjne 

W dniu 29 września 2011 roku o godzinie 13.00 w Sali wykładowej Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, przy ulicy Skłodowskiej 24A w Białymstoku, odbędzie się spotkanie promocyjne podsumowujące realizację projektu „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”

 


15 września 2011 - zakończenie dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej

Dzień 15 września 2011 roku był ostatnim dniem rzeczowej realizacji projektu. W dniu tym zakończyły się dostawy wyposażenia na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej. Na potrzeby zakładów wchodzących w skład tej jednostki zrealizowane zostały zakupy wyposażenia na łączną kwotę prawie 1,9 mln zł. Zakupiono 159 sztuk specjalistycznych urządzeń związanych m.in. z dydaktyką stomatologiczną.


15 września 2011 - montaż tablic pamiątkowych

Budynek Centrum Dydaktyki Stomatologicznej znajdujący się na ulicy Skłodowskiej 24A oraz pomieszczenia Zakładu Technik Dentystycznych w budynku przy ulicy Waszyngtona 13, wyremontowane dzięki realizacji projektu, oznaczone zostały tablicami pamiątkowymi. Tablice zawierają informację o współfinansowaniu projektu ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.


08 sierpnia 2011 - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu

W związku ze zmianami w budżecie projektu w dniu 08 sierpnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podpisany został aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie. Aktualna wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 wynosi:

Kwota dofinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 580 587,30 PLN.


30 czerwca 2011 - rozpoczęcie dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej

Mikrosilniki wolnostojące oraz palniki gazowe to pierwsze urządzenia, jakie zostały zakupione w ramach projektu na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej. Urządzenia dostarczone i zainstalowane zostały dnia 30.06.2011 roku w pomieszczeniach budynku przy ulicy Skłodowskiej 24A w Białymstoku.


21 czerwca 2011 - odbiór robót budowlanych

W dniu 21 czerwca 2011 roku podpisany został protokół odbioru końcowego robót budowlano – montażowych przewidzianych do wykonania w ramach realizacji Projektu.


01 czerwca 2011 - rozstrzygnięcie przetargu na dostawy wyposażenia na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej.

W wyniki rozstrzygnięcia w dniu 01.06.2011 roku przetargu nieograniczonego wyłonienie zostali dostawy wyposażenia kupowanego w ramach projektu na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej. Łącznie w ramach projektu na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej zakupione zostanie 159 sztuk urządzeń i elementów wyposażenia.


18 maca 2011 - zakończenie dostaw wyposażenia na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych

W dniu 18 marca 2011 roku dostarczone zostały 2 ekrany projekcyjne, które były ostatnimi elementami wyposażenia zakupionymi na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych. W ramach realizacji projektu na potrzeby tego Zakładu zakupiono 212 sztuk urządzeń i elementów wyposażenia za łączną kwotę 628 063,98 PLN.


29 grudnia 2010 - podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na współfinansowanie projektu

Dnia 29 grudnia 2010 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku zawarta została umowa o udzielenie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pod tytułem "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" realizowanego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie części wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Uczelnię w 2010 roku na realizację Projektu.


29 listopada 2010 - spotkanie zespołu projektowego.


15 października 2010 - odbiór częściowy robót budowlanych

W dniu 15 października 2010 roku nastąpił częściowy odbiór pomieszczeń Zakładu Technik Dentystycznych wyremontowanych w ramach realizacji projektu.


20 września 2010 - rozpoczęcie dostaw wyposażenia na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych.

Dwa projektory multimedialne dostarczone w dniu 20.09.2010 roku to pierwsze urządzenia zakupione na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych. W ramach realizacji projektu zakupione zostanie 212 sztuk urządzeń i elementów wyposażenia na potrzeby tego Zakładu.


15 lipca 2010 - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

W wyniku przetargu nieograniczonego (wyłoniającego wykonawcę robót budowalnych) rozstrzygniętego w dniu 15.03.2010 r.  oraz  w związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu udziału środków UE w kosztach projektu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie. Aktualny budżet zadania oraz wartość dofinansowania wynosi:

Całkowita wartość projektu: 6 950 365,97 PLN

Kwota dofinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 589 563,78 PLN


19 kwiecień 2010 - uroczyste przekazanie placu budowy.


16 kwietnia 2010 - spotkanie zespołu projektowego.


15 kwietnia 2010 - podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wykonanie remontu pomieszczeń w ramach projektu pn. "Remon i przebudowa wraz z wyposażeniam obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku"


15 kwietnia 2010 - zlecenie sprawowania nadzoru inwestorskiego

Od dnia 15.04.2010 roku usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego pełnobranżowego realizowana jest przez inż. Jana Jakuba Różańskiego. 


15 marca 2010 - budynki przeznaczone do remontu w ramach projektu oznakowane zostały tablicami informacyjnymi 


30 grudnia 2009 - spotkanie zespołu projektowego. 


18 grudnia 2009 – powołanie zespołu projektowego

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniu 18.12.2009 roku powołał Zespół Projektu, którego zadaniem będzie organizacja wszystkich działań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu. W składzie zespołu znalazły się następujące stanowiska:

  • Pełnomocnik ds. Projektu (Kierownik Projektu)
  • Ekspert ds. merytoryczno – naukowych
  • Ekspert ds. funduszy UE
  • Ekspert ds. finansowych
  • Specjalista ds. budowlanych
  • Ekspert ds. zakupu aparatury
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Asystent Projektu

15 grudnia 2009 - podpisanie umowy o dofinansowaniu

Dnia 15 grudnia 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisana została umowę o dofinansowanie projektu pn.  "Remon i przebudowa wraz z wyposażeniam obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku". Projekt współfinansowany jest ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej jednostki Centrum Dydaktyki Stomatologicznej na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i kliniczno-leczniczej oraz nowego kierunku kształcenia w zakresie Technik Dentystycznych.

W ramach projektu planowany jest remont i przebudowa pomieszczeń w dwóch budynkach:

  • w części budynku, przeznaczonym na działalność Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 24A,
  • w pomieszczeniach na parterze budynku przy ulicy Waszyngtona 13 w Białymstoku na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych

oraz zakup sprzętu, wyposażenia stomatologicznego do Centrum Dydaktyki Stomatologicznej UMB oraz Zakładu Technik Dentystycznych.

Całkowita wartość projektu: 8 423 297,80 PLN

Kwota dofinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 946 294,12 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 10 październik 2007 – 30 wrzesień 2011

Zdjęcia z podpisania umowy o dofinansowanie


22 września 2009 - przyznanie dofinansowania

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru do realizacji projektów z zakresu szkolnictwa wyższego zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infractruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.


31 lipca 2009 – zakończenie oceny formalnej wniosku

Wniosek zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-001/09, tytuł projektu „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny wniosku.


08 lipca 2009 – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

W Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego złożony został Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Siti web Vicenza